HİSARCIKTA KARNE HEYECANI

2014-2015 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Hisarcık Şehitler Ortaokulunda düzenlenen t...

HİSARCIK AİHL DE MEZUNİYET TÖRENİ

Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden ilk mezun olan 21 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Okul b...

HİSARCIK MYO’NDA MEZUNİYET ÇOŞKUSU

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Hisarcık Meslek Yüksek Okulumuzda mezuniyet töreni düzenle...

HİSARCIK ANADOLU LİSESİ MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI

                  Hisarcık Anadolu Lisesi 2014-15 Eğitim ve Öğretim yılı mezuniyet töreni Hisarcı...

KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI

Kaymakamlığımız ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen voleybol ...

HİSARCIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ´NİN BİLİM ŞENLİĞİ

İlçemiz Çok Programlı Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 11. Sınıf öğrencilerinin deneylerinin sergilendi...

HALK EĞİTİM MERKEZİNİN YILSONU KARMA SERGİSİ

Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 2014-2015 öğretim yılında açılan Kadın Giysileri Dikimi v...

 • HİSARCIKTA KARNE HEYECANI

  Salı, 16 Haziran 2015 13:37
 • HİSARCIK AİHL DE MEZUNİYET TÖRENİ

  Salı, 16 Haziran 2015 10:43
 • HİSARCIK MYO’NDA MEZUNİYET ÇOŞKUSU

  Salı, 09 Haziran 2015 15:33
 • HİSARCIK ANADOLU LİSESİ MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI

  Perşembe, 04 Haziran 2015 13:11
 • KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI

  Salı, 02 Haziran 2015 10:24
 • HİSARCIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ´NİN BİLİM ŞENLİĞİ

  Cuma, 29 Mayıs 2015 16:18
 • HALK EĞİTİM MERKEZİNİN YILSONU KARMA SERGİSİ

  Perşembe, 28 Mayıs 2015 11:00
Vatandaş Rehberi

İHALE İLANI

PDFYazdırE-posta

Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 16/06/2015 Salı günü yapılacak olan İlçemiz “Hasanlar Köyü 200 m3 Betonarme Gömme Depo Onarımı-Dere Köyü 100 m3-İçme suyu betonarme Gömme Depo Yapım İşi” ile ilgili ilan aşağıdadır.

HİSARCIK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN

Hisarcık İlçesi Hasanlar Köyü 200 m3 Betonarme Gömme Depo Onarımı-Dere Köyü 100 m3-İçme suyu Betonarme Gömme Depo Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği nin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulüyle yapılacaktır. Hisarcık ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, üyelerinin tamamı köylerden oluştuğu için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

A) Birliğin     :

1 ) Adı                    : Hisarcık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

            2 ) Adresi               : Hükümet Konağı Kat:1 Hisarcık /Kütahya

            3 ) Telefon – Fax     : 0 274  481 38 43

B) Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım Konusu işin

        1 ) Adı            : İlçesi Hasanlar Köyü 200 m3 Betonarme Gömme Depo Onarımı-Dere Köyü 100 m3-İçme suyu betonarme Gömme Depo Yapım İşi

        2 ) Niteliği, Türü ve miktarı:  içme suyu depo Onarımı 200 m3- 100 m3 Betonarme Gömme yapımı.

       3 ) Yapılacağı yer      : Hasanlar Köyü-Dere Köyü- /HİSARCIK

       4 ) Başlama tarihi       : İhale sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından sonraki 3 iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak hemen işe başlanacaktır.

       5 ) Bitiş tarihi                : Hasanlar Köyü 200 m3 Betonarme Gömme Depo Onarımı Yer teslim tarihinden itibaren 30(Otuz) takvim günü: Dere Köyü 100 m3-İçme suyu betonarme Gömme Depo Yapım İşi Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

C) İhalenin

                  a ) Yapılacağı Yer       : Kaymakamlık Toplantı Salonu

                  b ) Tarihi - Saati          : 16/06/2015 Salı günü Saat: 11:00

D)  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanını alması zorunludur.

E- İhale ile ilgili dokümanı Hisarcık Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:1 /Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir. İhaleye katılacaklar ihale dokümanı satın almak zorundadır. İhale Doküman Bedeli 500.00 TL’dir. (Birliğimizin T.C.Ziraat Bankası Hisarcık Şubesindeki 0873 31093391-5001 nolu hesabına yatırılacaktır)

F. Teklifler ihale saatine kadar Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonuna elden teslim edilecektir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

G-) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;                                       İhaleye katılacak olanların gereken belgeleri ile yeterlilik kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

            b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,

        -Gerçek kişi olması halinde, ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

         -Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

         c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

           - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

         - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

      d) Teklif mektubu, (Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

Teklif mektubunda;

            -  İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

            - Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

            -  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

         - Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.)

           - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.

           -İstekliler tekliflerinde anahtar teslim götürü bedel fiyat belirteceklerdir.

           e)  İş için geçici teminat mektubu veya isteklinin teklif ettiği fiyatın % 3 tutarından az olmamak üzere Birliğimizin T.C Ziraat Bankası Hisarcık Şubesindeki 0873 31093391–5001 nolu hesabına yatırıldığına dair belge,

           f)İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği veya denetlediği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösterten ve teklif ettiği bedelin % 30 oranından az olmamak üzere tek sözleşme ye ilişkin iş deneyim belgesi. (iş ortaklığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.)

       Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/IV. gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

g) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

ğ) İş ile ilgili ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.

h) Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen ve bağlı bulunduğu kurumdan alınması zorunlu olan yetki belgesi veya yetkili olduğunu gösteren belgeler.

ı) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

           i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.

           j)İsteklilerin işi alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.

           k) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiyekullandırılamayacağınailişkin taahhütname                                                                      

            l) Yapım işleri uygulama yönetmeliğinin 55. maddesinin c bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlerden sayılacak mühendislik, mimarlık bölüm veya bölümleri: İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Makine Mühendisliği

              İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir. 

İLAN OLUNUR

————— o —————


Perşembe, 22 Ocak 2015 09:08

   

Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN'ın 19 Mayıs Mesajı

PDFYazdırE-posta

4148

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Geçlik ve Spor Bayramı'nın milletçe gururunu yaşarken, diğer taraftan Soma'da meydana gelen elim maden kazasının acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu vesileyle ekmeğinin peşinde koşarken hayatını kaybedeb işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Vatan ve millet uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'e bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize şükranlarımızı sunar, gençlerimizin ve aziz milletimizin bayramını en samimi duygularımla kutlarım.

Salı, 20 Mayıs 2014 13:52

   

SAYIN KAYMAKAMIMIZ FETHİ SAVRAN ATATÜRK İLKOKULUNUN HAZIRLADIĞI OKUMA BAYRAMI VE ANNELER GÜNÜ ETKİNL

PDFYazdırE-posta

SAYIN KAYMAKAMIMIZ FETHİ SAVRAN ATATÜRK İLKOKULUNUN HAZIRLADIĞI OKUMA BAYRAMI VE ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI

Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin  "Okuma Bayramı ve Anneler Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Belediye Düğün Salonundaki Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Sınıf Öğretmenleri Serpil Kelek, Mehmet Kaya, Yusuf Kelek ve Adem Bozkurt nezaretinde öğrenciler "Okuma Bayramı ve Anneler Günü" etkinliklerinde hünerlerini sergilediler.

Miniklerin, Ah Dede, Vah Dede, Şirinler, Fil Diyeti gösterileri ve skeçleri büyük beğeni topladı. “Anneler Günü” oratoryosu ise ilgiyle izlendi. Programda Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin katkılarıyla minik öğrencilerin de rol aldığı anne olmanın güçlüklerini anlatan kısa metrajlı film izleyenlerden bol alkış aldı.

Program sonunda birinci sınıf öğrencilerine okuma belgeleri konfetiler eşliğinde Sayın Kaymakamımız Fethi Savran, Garnizon Komutanı Jan.Kd.Bçvş. Oğuz Uçak, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından verildi.

annelergunu

annelergunu1

Perşembe, 15 Mayıs 2014 09:41

   

Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN'ın Polis Günü Mesajı

PDFYazdırE-posta

169 yıldır vatandaşlarımızın husur ve güvenliğini temin eden Polis teşkilatımızın üstün gayretleriyle görevlerini ifa ederek kamu düzeni ve barış ortamının güvencesi olmuştur. Sürekli bir gelişim içinde olan Polis teşkilatımızın çalışmalarına insan odaklı huzurlu toplum vizyonuyla devam etmektedir. Polis teşkilatımızın Polis Haftasını ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve görevi başındaki personele sağlık, mutluluk, ve başarılar diliyorum.

fathisavran

Perşembe, 10 Nisan 2014 14:03

   

Sayfa 1 - 13

Kaymakamımız

 

 zsavranfethi

 Hisarcık İlçe Kaymakamı

 

Fethi SAVRAN

Duyurular

 

 

Anketler
Sitemizin Yeni tasarımı sizce nasıl ?