İHALE İLANI
T.C
HİSARCIK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Hisarcık İlçesi 2018 Yılı Özel İdare Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) 1 Ve 2. Kat Asfalt Kaplamalarda Kullanılmak üzere Mıcır - Filler - Muhtelif Çapta Agrega (PMT ve Birder yapımında Kullanılacak) Malzeme temini ve yollara nakli  işi mal alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
 a) Adresi : 
Hisarcık Hükümet Konağı kat: 2- Hisarcık/ KÜTAHYA
 b) Telefon ve faks numarası : 274 481 38 43 - 274 481 38 43
 c) Elektronik posta adresi (varsa) : ………………..

2 - İhale konusu mal alımının
 a) Niteliği türü ve miktarı: Mal alımı
3.360 Ton Ocak taşından konkesörle kırılmış ve elenmiş 19-25 ve 16-19 mm A ve B tipi Mıcır malzeme temini yollara nakli işi. (Ortalama Nakliye Mesafesi 38 Km.) ,
42.480 Ton Ocak taşından Konkesörle kırılmış ve elenmiş 0-5 mm ile 0-38 mm arası yapılacak dizayna göre agreganın plent Miks Temel (PMT) olarak hazırlanması ve (Finişere) nakli (Ortalama Nakliye Mesafesi 38 Km),
18.200Ton Ocak taşından Konkesörle kırılmış ve elenmiş 0-19 mm filler malzeme temini, yollara nakli işi. (Ortalama Nakliye Mesafesi 38 Km.), 
 b) Yapılacağı yer : Emet-Hisarcık-Çavdarhisar  İlçesi köy yolları
 c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin
 a) Yapılacağı yer: Hisarcık
Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu
 b) Tarihi ve saati : 10.05.2018 – 15:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
d ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
f ) SGK borcu yoktur belgesi
g ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ğ ) Ticaret sicil gazetesi
h ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
ı ) Vergi borcu yoktur belgesi
i ) Yer gördü tutanağı

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler : 
Bu madde boş geçilmiştir...

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler : 
j ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az %40 ı oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. 


5 - Bu ihalede benzer iş olarak; İsteklinin 1 sefere mahsup teklif ettiği bedelin % 40 oranında bu iş ile ilgili Diğer kurumlara düzenlemiş olduğu Fatura veya Taş ocağı ruhsatı

6 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına 
Hisarcık Hükümet Konağı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu’ndan ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 500,00 TL karşılığı verilmektedir.

10 - 
İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - Teklifler; 10.05.2018 tarih ve saat 14.30’a kadar Hisarcık Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 
60 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
 
DİĞER HUSUSLAR
 
1-  Kara Yollarından tahsisli  taş ocağı veya Yükleniciye ait faal durumda taş ocağı ve konkesör grubu olacak ( İl Sınırları içinde)
 
 
Tuncay KARATAŞ
Kaymakam V.
Birlik Başkanı