İHALE İLANI
 
HİSARCIK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN
    
            Hisarcık İlçesi KızılçukurKöyü İçme Suyu Şebekesi Hattı İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulüyle yapılacaktır. Hisarcık ilçesiKöylere Hizmet Götürme Birliği, üyelerinin tamamı köylerden oluştuğu için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
A) Birliğin
1 ) Adı :Hisarcık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
            2 ) Adresi : Hükümet Konağı Kat:1 Hisarcık /Kütahya
            3 ) Telefon - Fax  :    0 274  481 38 43
 
B)Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım Konusu işin
             1 ) Adı :   Hisarcık İlçesi KızılçukurKöyü İçme Suyu Şebekesi Hattı
                                                              Yapım İşi.
             2 ) Niteliği, Türü ve miktarı:Kızılçukur Köyü İçme Suyu Şebekesi Hattı Yapım İşi.
              3 ) Yapılacağı yer       : Kızılçukur Köyü/HİSARCIK
             4 ) Başlama tarihi        : İhale sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından sonraki 5
iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak hemen işe başlanacaktır
             5 ) Bitiş tarihi  : Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 90 (Doksan) takvim
                                                            günüdür.
C) İhalenin
                        a ) Yapılacağı Yer         :           Kaymakamlık Toplantı Salonu
                        b ) Tarihi - Saati           :           19/06/2017Pazartesi günü Saat: 11:00
 
D)  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanını alması zorunludur.
 
E- İhale ile ilgili dokümanı Hisarcık Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:1 /Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir. İhaleye katılacaklar ihale dokümanı satın almak zorundadır. İhale Doküman Bedeli 250,00 TL’dir. (Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Hisarcık Şubesindeki 0873 31093391-5001 nolu hesabına yatırılacaktır)
F.Teklifler ihale saatine kadar Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonuna elden teslim edilecektir.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
G-) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;                                                                                                                                                                      ihaleye katılacak olanların gereken belgeleri ile yeterlilik kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,
                    -Gerçek kişi olması halinde, ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         -Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
           - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
           - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
              d) Teklif mektubu, (Teklif mektupları, ekteki Anahtar Teslim Fiyat form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
Teklif mektubunda;
            -  İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
      - Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
           -  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
           - Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.)
           - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günüdür.
           -İstekliler tekliflerini Anahtar TeslimFiyat Teklif bedeli üzerinden belirteceklerdir.
            e)  İş için geçici teminat mektubu veya isteklinin teklif ettiği fiyatın % 3 tutarından az olmamak üzere Birliğimizin T.C Ziraat Bankası Hisarcık Şubesindeki 0873 31093391–5001nolu hesabına yatırıldığına dair belge,
            f)İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği veya denetlediği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösterten ve teklif ettiği bedelin % 30 oranından az olmamak üzere tek sözleşme ye ilişkin iş deneyim belgesi. (iş ortaklığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.)
      -Makine ve Diğer ekipmana ilişkin belgeler
İsteklinin ihale konusu işi yapabilmesi için aşağıda yazılı araçlarını, kendi malı ise fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik etmeleri, taahhüt edilerek temin edilecekler için ise taahhütname vermeleri gerekmektedir. İstenilen araçlar:
           1 adet BekoLoder kepçe
            Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/IV. gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
g) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
ğ) İş ile ilgili ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.
h) Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen ve bağlı bulunduğu kurumdan alınması zorunlu olan yetki belgesi veya yetkili olduğunu gösteren belgeler.
 ı)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
            i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.
            j)İsteklilerin işi alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.
            k) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılamayacağına ilişkin taahhütname                                                                            
            l) Yapım işleri uygulama yönetmeliğinin 55. maddesinin c bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlerden sayılacak mühendislik, mimarlık bölüm veya bölümleri: İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Makine Mühendisliği
              İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir.
    
İLAN OLUNUR
————— o —————
Mahmuthan ARSLAN
 Kaymakam V.
 Birlik Başkanı